31

+เพิ่มเรื่องราวใหม่

ห้อง :������������������������������������������������������������������������������
สถานีรถไฟวิวเชิงเขานังวาหน้าถ้ำสถานที่ท่องเที่ยงเชิงธรรมชาติ อ.เมือง จ.ยะลา
สถานีรถไฟวิวเชิงเขานังวาหน้าถ้ำสถานที่ท่องเที่ยงเชิงธรรมชาติ อ.เมือง จ.ยะลา

ปู้น ปู๊น    ที่นี่สถานีรถไฟวิวเชิงเขานังวาหน้าถ้ำ

ผู้โดยสารโปรดทราบ ขณะนี้สถานที่ท่องเที่ยวได้ปิดเป็นการชั่วคราว ด้วยสถานการณ์โควิด คณะกรรมการศบค.จังหวัดประกาศผ่อนปรนเมื่อไรแล้วเจอกัน ระหว่างรอรถไฟด้วย อดใจรออีกนิดนะครับลูกๆหลานๆ ธรรมชาติสร้างรายได้ให้กับชุมชน  ชุมชนต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติอย่าให้ใครมาทำลาย 

#ชุมชนจัดการโดยชุมชน กำนันหน้าถ้ำ
สุดยอดจริงๆ
เขียนโดย กำลังทหารในพื้นที่
16/09/2564
10

+เพิ่มเรื่องราวใหม่

ห้อง :������������������������������������������������������������������������������
เปิดแลนด์มาร์ค Yala New Land mark ประตูสู่เมืองยะลา วงเวียนสังคมพหุวัฒนธรรมอาเซียน บ้านบ่อเจ็ดลูกโครงการประตูสู่เมืองยะลา

 เปิดแลนด์มาร์ค Yala New Land mark ประตูสู่เมืองยะลา วงเวียนสังคมพหุวัฒนธรรมอาเซียน บ้านบ่อเจ็ดลูกโครงการประตูสู่เมืองยะลา

เผยแพร่ วันพฤหัสบดี ที่ 7 ต.ค 2564 19:59:55 น.โดย: สถานการณ์ ชายแดนใต้ 

“ประตูสู่เมืองยะลา” ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา ที่ใครๆหลายๆคนอยากจะรู้จัก ซึ่งโครงการประตูสู่เมืองยะลา ได้ถูกบรรจุเข้าในแผนพัฒนาจังหวัดยะลา เพื่อการก่อสร้าง โดยดำเนินการออกเป็น 2 ระยะด้วยกัน ในระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใช้งบประมาณ 37,400,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างในส่วนของ งบปรับพื้นที่ งานโครงสร้างหลัก และงานประติมากรรม สวนในระยะที่ 2 จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใช้งบประมาณ 42,800,000 บาท โดยดำเนินการในส่วนของงานปรับภูมิทัศน์พร้อมส่วนประกอบ “ประตูสู่เมืองยะลา”

เป็นจุดสังเกตใหม่ของเมืองยะลา ( Yala New Land mark) ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวอันจะนำไปสู่การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของเมือง อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงความสมดุลของการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวยะลา ให้สมกับคำขวัญจังหวัด “ยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน ทั้งนี้ จังหวัดยะลา ได้มีแนวคิดในการสร้างจุดสังเกตใหม่ของเมืองยะลา ดำเนินการภายในพื้นที่วงเวียนบริเวณบ้านบ่อเจ็ดลูก ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 418 พื้นที่ประมาณ 28 ไร่ ซึ่งจุดดังกล่าวอยู่ห่างจากศาลหลักเมืองยะลาประมาณ 6 กิโลเมตร สร้างขึ้นภายใต้โครงการ “ประตูสู่เมืองยะลา” ...

 สำหรับการดำเนินโครงการ”ประตูสู่เมืองยะลา”ในครั้งนี้ จังหวัดยะลา ได้เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนในการนำเสนอแนวความคิดการออกแบบภายใต้ “สังคมพหุวัฒนธรรมอาเซียน” สู่แนวความคิดที่ว่า “จังหวัดยะลา มีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข คือ ความสมดุลที่พร้อมจะเคลื่อนเป็นพลวัต โดยนำเอาหลักการของลูกข่าง ภาษามาลายูเรียก “ฆาชิง” ซึ่งเป็นการละเล่นในดินแดนมลายูครั้งอดีตกาล ที่ยอดจุดแหลมช่วยในการหมุน สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลของสังคมพหุวัฒนธรรม” และได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองยะลา นำผลงานที่ได้รับการคัดเลือกนำไปสู่การพัฒนารูปแบบก่อสร้างประติมากรรม “ประตูสู่เมืองยะลา” และออกแบบภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับพื้นที่จุดเริ่มต้นของโครงข่ายผังเมืองยะลา นั้นเอง ...เปิดแลนด์มาร์คใหม่ ประตูสู่เมืองยะลา วงเวียนบ้านบ่อเจ็ดลูก
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา

สถานการณ์ 3 จังหวัด เหยี่ยวเวหา
เขียนโดย patani
08/10/2564
5

+เพิ่มเรื่องราวใหม่

ห้อง :������������������������������������������������������������������������������
ขยายทางหลวงหมายเลข 410 ปัตตานี-ยะลา-เบตง เสร็จเรียบร้อย เพิ่มความสะดวกพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขยายทางหลวงหมายเลข 410 ปัตตานี-ยะลา เสร็จเรียบร้อย เพิ่มความสะดวกพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้
ถนน 4 เลนทางหลวงหมายเลข 410 ปัตตานี-ยะลา เสร็จเรียบร้อยเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรแล้ว


บ้านตือลาฆอบาต๊ะ-บ้านตะบิงติงงี” วิ่งฉิว 18 กม. เพิ่มความสะดวกพี่น้องชายแดน
                นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 410 สายปัตตานี-อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาต๊ะ-บ.ตะบิงติงงี จ.ยะลา ระยะทาง 18.015 กม. งบประมาณ 786,892,000 บาท เสร็จเรียบร้อยและเปิดให้ประชาชนสัญจรแล้ว  
               โดยก่อสร้างจากเดิมทางหลวงมาตรฐานทางชั้น 1 ปรับปรุงเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร(ไป-กลับ) แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ระหว่าง กม.50+540-59+955  ระยะทาง 9.415 กม. แล้วเสร็จเดือน เม.ย.64 
                และตอนที่ 2 ระหว่าง กม.59+955-68+555 ระยะทาง 8.6 กม. แล้วเสร็จเดือน ก.ย.64 รวมระยะทาง 18.015 กม. ผิวจราจรและไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรข้างละ 2 ช่อง กว้างช่องละ 3.50 เมตร  ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร พร้อมปรับปรุงเกาะกลาง และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 

               ทางหลวงหมายเลข 410 สายปัตตานี-เบตง  เชื่อมต่อระหว่าง จ.ปัตตานี ยะลา และชายแดนประเทศมาเลเชียที่ อ.เบตง จ.ยะลา ระยะทาง 157 กม. อยู่ในความรับผิดชอบของ ทล. 153 กม. โดย ทล. ได้บุกเบิกก่อสร้างถนนดินตลอดเส้นทางกว้างประมาณ 4 เมตร เมื่อปี 2483

เขียนโดย อส
19/10/2564


Story in the three southern border provinces