Patani Story

รู้ไหม? ทำไมถึงรักทหารพราน ลองอ่านบทความนี้ดูนะครับ ทหารพราน เกียรติศักดิ์นักรบประชาชน

ห้อง : เล่าเรื่องราวของทหารในพื้นที่
รู้ไหม? ทำไมถึงรักทหารพราน 
ลองอ่านบทความนี้ดูนะครับ
ทหารพราน เกียรติศักดิ์นักรบประชาชน

ทหารพราน คือกำลังประชาชนชุดดำปฏิบัติการในรูปแบบกึ่งทหาร อาสาเข้ามาเพื่อช่วยเหลือราชการ ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นว่า อาสาสมัครทหารพรานเป็นกำลังสำคัญ  ส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยเฉพาะในสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขบวนการมุ่งก่อเหตุอย่างไม่เลือกเวลา สถานที่  ปัจจุบันอาสาสมัคร ทหารพราน นอกจากทำหน้าที่ช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวแล้ว ยังได้สนธิกำลังปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับกำลังส่วนอื่นอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่ จนเป็นที่ประจักษ์ถึงความสามารถ ความเสียสละ  ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่จนเสียชีวิตมานักต่อนักในห้วงที่ผ่านมา

โดยวัตถุประสงค์ กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกจัดตั้งเพื่อเป็นกำลังประจำถิ่น ตามนโยบายกองทัพบกในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่  โดยทำหน้าที่ทดแทน ทหารหลักที่มาสมทบจากภาคอื่น ซึ่งจำเป็นต้องถอนกำลังเพื่อเป็นกำลังหลักในการป้องกันประเทศในอนาคต อีกทั้งเป็นการ ตัดปัญหาช่องว่างการปฏิบัติระหว่างการสับเปลี่ยนกำลัง ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญคือ เพื่อเกาะติดพื้นที่ เกาะติดประชาชน กดดันกลุ่มขบวนการที่เคลื่อนไหวและสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน

ปัจจุบันนี้กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการบรรจุกำลังตามโครงสร้างการจัดตั้ง ประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่สังกัดกองทัพภาคที่ 4 จำนวน 9 กรม สังกัดกองทัพภาคที่ 1-3 จำนวน 3 กรม  เข้ามาสมทบ วางกำลังครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยแบ่งภารกิจการปฏิบัติเป็น 2 ลักษณะคือ เป็นกำลังประจำถิ่นดูแลความปลอดภัยพื้นที่ สนับสนุนการปฏิบัติของกำลังฝ่ายพลเรือนในการดูแลความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ  ตามยุทธศาสตร์การเอาชนะในหมู่บ้าน และที่สำคัญในปัจจุบันอาสาสมัครทหารพรานถือเป็นหน่วยหลักในการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรครู พระสงฆ์ รวมทั้งประชาชนซึ่งเป็นเป้าหมายอ่อนแอในพื้นที่เสี่ยง

     ส่วนอีกลักษณะหนึ่งคือ เป็นทหารพรานเชิงรุก ทำหน้าที่สนธิกำลังกับส่วนอื่นๆ ในการติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุ ปิดล้อม  ตรวจค้น ตั้งจุดตรวจจุดสกัด ลาดตระเวนเส้นทาง ตลอดจนรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคลสำคัญ และที่สำคัญในปัจจุบัน  คือ การสำรวจพิสูจน์ทราบพื้นที่ ทำลายแหล่งหลบซ่อน ยึดพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญบนเทือกเขา  เช่นเทือกเขาบูโด เขาตะเว เขาเมาะแต และอื่นๆ ในห้วงที่ผ่านมา
 

     นอกจากที่กล่าวแล้ว แต่ละหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพราน  ยังมีอัตราอาสาสมัครทหารพรานหญิง ทำหน้าที่สนับสนุนทั้งภารกิจทหารประจำถิ่น ด้วยการปฏิบัติด้านกิจการพลเรือน และสนับสนุนการปฏิบัติเชิงรุกในการตรวจค้น ควบคุมบุคคลเป้าหมาย และป้องกันการก่อเหตุ   ที่อาศัยสตรีเป็นเครื่องมือ รวมทั้งทำหน้าที่ในการเก็บพยานหลักฐานการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งการทำหน้าที่ทั้งปวงต้องผ่านการฝึกอบรม ฝึกทักษะความชำนาญ ทั้งการรบและอื่นๆ ทั้งทหารพรานชายและหญิง และที่สำคัญทุกนายต้องผ่านหลักสูตรต่างๆ พร้อมการอบรมปลูกฝังวินัย คุณธรรม และอุดมการณ์ตามกำหนด

 
     แม้จะเป็นเพียงอาสาสมัคร แต่ที่ผ่านมาประจักษ์แล้วว่า อาสาสมัครทหารพรานได้ทำหน้าที่ไม่ด้อยไปกว่ากำลังส่วนอื่นๆ ทั้งขีดความสามารถ ความกล้าหาญ และเสียสละ ในขณะเดียวกัน ทหารพรานกลับตกเป็นเป้าหมายของการตอบโต้โดยขบวนการทั้งด้วยการใส่ร้ายให้เสื่อมเสีย และโจมตีด้วยกำลังสร้างความสูญเสียถึงชีวิตมานับจำนวนไม่ถ้วน อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นไม่ได้บั่นทอนความตั้งใจ ความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่อาสารับใช้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามปณิธานซึ่งสลักเป็นตัวอักษรบนตราหน้าหมวก และเทิดทูนเหนือศีรษะเหล่าอาสาสมัครทหารพรานทุกนาย
#smartsoldiers4armyareaโดยคุณ : ดำ
04/10/2021 , ยอดการเข้าชม 37 ครั้ง


Story in the three southern border provinces