Patani Story

เปิดแลนด์มาร์ค Yala New Land mark ประตูสู่เมืองยะลา วงเวียนสังคมพหุวัฒนธรรมอาเซียน บ้านบ่อเจ็ดลูกโครงการประตูสู่เมืองยะลา

ห้อง : สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่

 เปิดแลนด์มาร์ค Yala New Land mark ประตูสู่เมืองยะลา วงเวียนสังคมพหุวัฒนธรรมอาเซียน บ้านบ่อเจ็ดลูกโครงการประตูสู่เมืองยะลา

เผยแพร่ วันพฤหัสบดี ที่ 7 ต.ค 2564 19:59:55 น.โดย: สถานการณ์ ชายแดนใต้ 

“ประตูสู่เมืองยะลา” ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา ที่ใครๆหลายๆคนอยากจะรู้จัก ซึ่งโครงการประตูสู่เมืองยะลา ได้ถูกบรรจุเข้าในแผนพัฒนาจังหวัดยะลา เพื่อการก่อสร้าง โดยดำเนินการออกเป็น 2 ระยะด้วยกัน ในระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใช้งบประมาณ 37,400,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างในส่วนของ งบปรับพื้นที่ งานโครงสร้างหลัก และงานประติมากรรม สวนในระยะที่ 2 จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใช้งบประมาณ 42,800,000 บาท โดยดำเนินการในส่วนของงานปรับภูมิทัศน์พร้อมส่วนประกอบ “ประตูสู่เมืองยะลา”

เป็นจุดสังเกตใหม่ของเมืองยะลา ( Yala New Land mark) ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวอันจะนำไปสู่การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของเมือง อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงความสมดุลของการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวยะลา ให้สมกับคำขวัญจังหวัด “ยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน ทั้งนี้ จังหวัดยะลา ได้มีแนวคิดในการสร้างจุดสังเกตใหม่ของเมืองยะลา ดำเนินการภายในพื้นที่วงเวียนบริเวณบ้านบ่อเจ็ดลูก ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 418 พื้นที่ประมาณ 28 ไร่ ซึ่งจุดดังกล่าวอยู่ห่างจากศาลหลักเมืองยะลาประมาณ 6 กิโลเมตร สร้างขึ้นภายใต้โครงการ “ประตูสู่เมืองยะลา” ...

 สำหรับการดำเนินโครงการ”ประตูสู่เมืองยะลา”ในครั้งนี้ จังหวัดยะลา ได้เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนในการนำเสนอแนวความคิดการออกแบบภายใต้ “สังคมพหุวัฒนธรรมอาเซียน” สู่แนวความคิดที่ว่า “จังหวัดยะลา มีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข คือ ความสมดุลที่พร้อมจะเคลื่อนเป็นพลวัต โดยนำเอาหลักการของลูกข่าง ภาษามาลายูเรียก “ฆาชิง” ซึ่งเป็นการละเล่นในดินแดนมลายูครั้งอดีตกาล ที่ยอดจุดแหลมช่วยในการหมุน สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลของสังคมพหุวัฒนธรรม” และได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองยะลา นำผลงานที่ได้รับการคัดเลือกนำไปสู่การพัฒนารูปแบบก่อสร้างประติมากรรม “ประตูสู่เมืองยะลา” และออกแบบภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับพื้นที่จุดเริ่มต้นของโครงข่ายผังเมืองยะลา นั้นเอง ...เปิดแลนด์มาร์คใหม่ ประตูสู่เมืองยะลา วงเวียนบ้านบ่อเจ็ดลูก
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา

สถานการณ์ 3 จังหวัด เหยี่ยวเวหาโดยคุณ : patani
08/10/2021 , ยอดการเข้าชม 10 ครั้ง


Story in the three southern border provinces