Patani Story

ด่วน! จุฬาราชมนตรี ผ่อนปรนให้ละหมาดญะมาอะห์ และละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดได้

ห้อง : เรื่องราวทั่วไปรายวัน
ด่วน! จุฬาราชมนตรี ผ่อนปรนให้ละหมาดญะมาอะห์ และละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดได้

#ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ว่าด้วย การละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ญมอะห์) ที่มัสยิด
(ฉบับที่ 9/2564)

ด้วยได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด้วยความใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่อง พบว่าในหลายพื้นที่ของประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความร่วมมือในการเข้ารับการฉีดวัคซีนและการปรับพฤติกรรมการดำรงชีวิตในสังคม
New Normal ของทั้งพี่น้องมุสลิมและพี่น้องชาวไทยที่มีความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขและประกาศจุฬาราชมนตรีในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

#จึงพิจารณาเห็นควรผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจการละหมาดญะมาอะห์และการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิดได้ 
ทั้งนี้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจจะอยู่กับสังคมมนุษย์ไปอีกนาน จึงจำเป็นต้องปรับวิถีการดำรงชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจให้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติศาสนา และยังคงมีมาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยสูงสุด ทั้งผู้ปฏิบัติศาสนกิจ สังคม และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงได้กำหนดแนวทางการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิด ดังนี้

1. ประชากรที่อยู่ในชุมชนมีอัตราการได้รับการฉีดวัคซีนแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนประซากรที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป 
หรือในพื้นที่ที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้พิจารณาร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วสามารถผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าวได้

2. คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและผู้มาปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิด ทั้งละหมาดญะมาอะห์ และละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ควรได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว อย่างน้อย 1 เข็ม

3. ใช้เวลาในการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดญะมาอะห์ ไม่เกิน 30 นาที และละหมาดวันศุกร์ 
(ญุมอะห์) เริ่มตั้งแต่อะซานจนกระทั่งเสร็จสิ้นการละหมาด ไม่เกิน 45 นาที

4. ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขและประกาศจุฬาราชมนตรีด้วยความเคร่งครัด
ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างแถวการละหมาด 1.5 - 2 เมตร การจัดจุดล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การอาบน้ำละหมาดจากที่บ้าน การนำผ้าปูละหมาดของตนเองมาด้วย และการลงทะเบียนทุกครั้งที่มาปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิด

5. การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ให้คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดประสานแจ้ง
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพื่อจะได้ประสานหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด 
และสำหรับมัสยิดที่อยู่ในจังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ให้อิหม่ามประจำมัสยิดประสานหารือกับฝ่ายปกครอง
ในพื้นที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยภาครัฐและประกาศจุฬาราชมนตรีด้วยความเคร่งครัด

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวข้างต้นให้ถือปฏิบัติจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ หรือ
จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564
(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

Tel. 0-2949-4278. 0-2949-4312-3 
Fax : 0-2949-4220 
E-mail : skthai1431@hotmail.comโดยคุณ : คนเหมือนชาวบ้าน
02/09/2021 , ยอดการเข้าชม 95 ครั้ง


Story in the three southern border provinces