Patani Story

ผืนแผ่นดินไทย จะไม่ให้ใครย่ำยี #หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47

ห้อง : เล่าเรื่องราวของทหารในพื้นที่
ผืนแผ่นดินไทย จะไม่ให้ใครย่ำยี #หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 

เมื่อ 7 ก.ย.64 : หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ (ชป.จรยุทธ์) ทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ

ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ประกอบด้วยเขตพื้นที่ ป่าภูเขา, ชุมชนไทยพุทธ, พื้นที่ป่าท้ายหมู่บ้าน Support site รวมถึงจุดเสี่ยง/จุดล่อแหลมต่างๆ เพื่อจำกัดเสรีความพยายาม ในการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามที่อาจลักลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ อ.ยะหา, อ.กาบัง และ อ.กรงปินัง จ.ยะลา โดยในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ อยู่ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งเน้นให้กำลังพลมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และไม่ประมาทต่อภารกิจอย่างเด็ดขาด


เครดิต:กองทัพภาพที่4โดยคุณ : กำลังทหารในพื้นที่
11/09/2021 , ยอดการเข้าชม 27 ครั้ง


Story in the three southern border provinces